Hovedseksjon

Klage på karakterer

Elever og foresatte til elever under 18 år har rett til å klage på karakterer. Klagefrist på eksamen- og standpunktkarakter er normalt ti dager etter offentliggjøring av eksamen- eller standpunktkarakterer. Vi oppfordrer til å sende inn klage så raskt man har bestemt seg for å klage (se også nedenfor om hurtigklagefrist for Vg3).

Klage på skriftlig eksamenskarakterer

Når man klager på en eksamenskarakter i skriftlig eksamen, vil nye sensorer avgjøre om karakteren er rimelig eller urimelig. Karakteren kan endres både i positiv og negativ retning, så det er lurt å få noen til å se på besvarelsen før man klager. Når man har bestemt seg for å klage, sender man klagen til Vigdis Vangsøy som sender saken videre. Klagen må være underkrevet. Ta kontakt med/send klagen til studieleder vigdis.vangsoy@ude.oslo.kommune.no

Klage på standpunktkarakterer

Når man klager på standpunktkarakterer vil en nemnd i kommunen primært avgjøre om en karakter er satt på rett grunnlag og om eleven har fått mulighet til å vise sin kompetanse i faget. Klagen skal være skriftlig, underskrevet og den bør også være begrunnet. Den blir vanligvis behandlet på høsten. Ta kontakt med/send klagen til avdelingsleder herdis.wiig@ude.oslo.kommune.no

Klage på muntlig eksamen, praktisk eksamen og muntligpraktisk eksamen

Man kan også klage på gjennomføringsfeil i forbindelse med muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen. Man kan ikke klage på selve karakteren man har fått. Fristen her er normalt 10 dager etter gjennomført eksamen. Klagen blir vanligvis behandlet på høsten. Ta kontakt med/send klagen til avdelingsleder herdis.wiig@ude.oslo.kommune.no

Spesielt for Vg3: Hurtiggklagefrist

Elever i Vg3 kan få sin karakterklage behandlet før sommerferien. Om eleven får medhold i klagen, skrives det ut nytt vitnemål. Hurtigklagefristen er normalt 3 dager eller som nærmere beskrevet. For muntlig og muntlig-praktisk eksamen finnes det også hurtligklagefrist for Vg3. Denne er 3 dager etter eksamen er avholdt. Vg3-elevene kan også klage innenfor ordinær frist som er 10 dager. Da blir klagen behandlet på høsten.