Hovedseksjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

ppt

Henvisning til PPT sendes via skolens rådgivere, med samtykke fra eleven. Henvisningen kan gjelde veiledning eller vurdering av behov for utredning av spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. PPT kan gi oppfølging med råd/veiledning til lærere i skolen vedrørende blant annet:

  • språkvansker
  • konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker
  • utviklingsforstyrrelser, fysisk og psykisk utviklingshemming

PPT bistår også elever i en vanskelig livssituasjon som går utover skolearbeidet, som blant annet nedstemthet, angst, rus, skolevegring og søvnvansker. Det tilbys støttesamtaler til den enkelte elev og det kan vurderes eventuell viderehenvisning til blant annet BUP/DPS.

Skolens PP-rådgivere er Sven Oscar Lindbäck og Andrine Fagerholt Ihler (FBIE).