Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

ppt

Skolens PP-rådgiver er Andrine Fagerholt Ihler. Hun er på skolen hver fredag på romnummer 350B (ved personalrommet) og kan ellers nås på e-post andrine.fagerholt.ihler@ude.oslo.kommune.no eller telefon 47 70 49 54.

Det tilbys støttesamtaler til den enkelte elev og det kan vurderes eventuell videre henvisning til bla. BUP/DPS. PP-tjenesten skal hjelpe skolen med å legge til rette for at alle som trenger det får hjelp og støtte.

Henvisning til PPT sendes via skolens rådgivere, med samtykke fra eleven. Henvisningen kan gjelde veiledning eller vurdering av behov for utredning av spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. PPT kan gi individuell oppfølging til elever med råd/veiledning til lærere i skolen vedrørende blant annet:

  • språkvansker
  • konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker
  • utviklingsforstyrrelser, fysisk og psykisk utviklingshemming

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)