Hovedseksjon

Strategisk plan

Skolens historie

Elevmiljø

Elevmiljøet er skolens viktigste verdi, og strategisk plan inneholder tiltak som er rettet inn mot å opprettholde og forsterke det gode miljøet. Skolen har som mål å styrke ulike tilbud til elevene i midttimer, på ettermiddager og i andre sammenhenger ved blant annet å legge til rette for foredragsserier og faglig veiledning. Vi vil også gjennomføre Munchdager (prosjektdager) og videreutvikle leirtilbudet for Vg1-elevene på Strandheim leirsted som vi gjennomfører tidlig på høsten. Skolen skal også være en aktiv bidragsyter til revy og andre elevinitierte tiltak.

Læringsmiljø og fagfornyelse

Edvard Munch videregående skole har som ambisjon å holde et høyt læringstrykk. Vi vil fortsette å rekruttere spesialiserte lærere, fordi vi tror elevene lærer best når læreren har tung fagkompetanse blandet med engasjement og god formidlingsevne. Vi legger også vekt på å skape gode opplæringsarenaer, ofte i samarbeid med næringslivet, frivillige organisasjoner eller universiteter og høgskoler. Listen over samarbeidspartnere er lang.

Arbeidet med å styrke undervisning i firergrupper videreføres. Målet er å styrke elevsamarbeidet og synliggjøre elevene som læringsressurs for hverandre. Vi fortsetter arbeidet med å styrke lærernes metodiske kompetanse for å utnytte firergruppene som en ressurs.

Arbeidet med å innføre fagfornyelsen ved skolen står også sentralt. Skolen har fokus på å utarbeide lokale læreplaner for å ivareta tverrfaglighet, dybdelæring og elevmedvirkning. Målet er å sikre at elevene i enda større grad blir deltagere i egen læringsprosess og å bruke vurderingsformer som er i tråd med intensjonene i LK20. Vi ønsker også å integrere bruk av nye læremidler og læringsarenaer for å skape økt læring og variasjon i undervisningen.

Læringssenter

Læringssenteret ble etablert høsten 2019 og målet er at det skal bli et av skolens viktigste møtesteder - et sted der man kan treffes på tvers av fagmiljøer og trinn for å diskutere, samarbeide og få hjelp. Læringssenteret skal støtte opp om det pedagogiske arbeidet som skjer på skolen og vil ha tilbud som støtter elevene i arbeid med fagene, for eksempel tilbud i tema studieteknikk og eksamensforberedelser. Det vil også være en arena for foredragsserier, kurs, rådgivning, veiledning og coaching. Veiledning og foredrag innenfor tema livsmestring er et prioritert område for læringssenteret.

Omlegginger innenfor design- og håndverksfagene

Høsten 2020 ble Studio E i Fredensborgveien etablert. I Studio E holder de yrkesfaglige utdanningsprogrammene frisør, blomst og interiør- og eksponeringsdesign til.  Samtidig ble utdanningsprogrammene for tre, gull- og sølvsmed og tekstil omgjort til trårige løp som gir studiekompetanse. Gjennom disse omleggingene ønsker vi å moderenisere og styrke undervisningen slik at designdelen blir godt ivaretatt, samtidig som vi tar vare på fagtradisjonene og den håndverksmessige opplæringen på en mest mulig optimal måte i de ulike fagene.

Mindre fravær og styrket kontaktlærerfunksjon

Strategisk plan inneholder tiltak for senke fraværet og dermed øke gjennomføringsgraden. Vi styrker blant annet skolens fraværsteam, som har til oppgave å overvåke fraværet og formidle månedsstatistikk til kontaktlærere, rådgivere og avdelingsledere. Vi styrker også kontaktlærerressursen gjennom flere tiltak, blant annet innfører vi obligatorisk klassens time i Vg1 og Vg2.

Tidlig kartlegging for nødvendig tilrettelegging

Skolen vil sette inn tiltak for å sikre at elever blir kartlagt tidlig i skoleåret for å få nødvendig tilrettelegging i fagene norsk, engelsk og matematikk. Vil vil også ha fokus på å bedre informasjonsoverføringen fra et trinn til et annet.

Styrke yrkes- og karriereveiledningen

Skolen har som mål at yrkes- og karriereveiledningen kommer inn som en naturlig del av fagundervisningen og vil videreutvikle rådgivernes årshjul for yrkes- og karriereveiledning i grupper.

Foto: Peter D. Hypher