Strategisk plan

Skolens historie

Elevmiljø

Elevmiljøet er skolens viktigste verdi, og strategisk plan inneholder tiltak som bidrar til å opprettholde og forsterke det gode miljøet. Vi har som mål å styrke midttime- og ettermiddagstilbudet ved blant annet å legge til rette for foredragsserier, faglig veiledning og coaching i livsmestring. Vi ønsker også å gjennomføre Munchdager (prosjektdager) og videreutvikle leirtilbudet for Vg1-elevene på Strandheim leirsted som vi gjennomfører tidlig på høsten. Skolen skal også være en aktiv bidragsyter til revy og andre elevinitierte tiltak.

Læringsmiljø

Edvard Munch videregående skole har også som ambisjon å holde et høyt læringstrykk. Vi legger vekt på å rekruttere spesialiserte lærere, for vi tror elevene lærer best når læreren har tung fagkompetanse blandet med engasjement og god formidlingsevne. Vi legger også vekt på å skape gode opplæringsarenaer, ofte i samarbeid med næringslivet, frivillige organisasjoner eller universiteter og høgskoler. Listen over samarbeidspartnere er lang.

I 2018 organiserte vi all undervisning i firergrupper for å styrke elevsamarbeidet og synliggjøre elevene som læringsressurs for hverandre. Vi fortsetter arbeidet med å styrke lærernes metodiske kompetanse for å utnytte firergruppene som en ressurs. Stadig flere fag har også karakterfri undervisning i 1. termin. Dette er et tiltak for å minske elevenes stress og styrke læringsdialogen mellom lærer og elev. Kommende skoleår vil vi også endre heldagsprøveregimet og avvikle vurderingsplanen i sin nåværende form.

Læringssenter

Læringssenteret ble etablert høsten 2019 og målet er at læringssenteret skal bli et av skolens viktigste møtesteder - et sted der man kan treffes på tvers av fagmiljøer og trinn for å diskutere, samarbeide og få hjelp. Læringssenteret skal støtte opp om det pedagogiske arbeidet som skjer på skolen og vil ha tilbud som støtter elever som sliter med fagene. Det vil også være en arena for foredragsserier, kurs, rådgivning, veiledning og coaching. Skolens bibliotek er en viktig del av læringssenteret. 

Mindre fravær og færre iv'er

Strategisk plan inneholder tiltak for senke fraværet og øke gjennomføringsgraden. Vi styrker blant annet skolens fraværsteam, som har til oppgave å overvåke fraværet og formidle månedsstatistikk til kontaktlærere, rådgivere og avdelingsledere. Vi styrker også kontaktlærerressursen gjennom flere tiltak, blant annet innfører vi obligatorisk basistime i Vg1 og Vg2.

Grønn skole

Våren 2019 ble Edvard Munch videregående skole sertifisert som miljøfyrtårn og jobber aktivt med kildesortering og å tenke miljø på relevante områder.

Peter D. Hypher

STRATEGISK PLAN 2019