Strategisk plan

Skolens historie

Elevmiljø

Elevmiljøet er skolens viktigste verdi, og strategisk plan inneholder tiltak som bidrar til å opprettholde og forsterke det gode miljøet. Vi har som mål å styrke midttime- og ettermiddagstilbudet ved blant annet å legge til rette for foredragsserier, faglig veiledning og coaching i livsmestring. Vi ønsker også å revitalisere Munchdagene (prosjektdager) og videreutvikle leirtilbudet for Vg1-elevene på Strandheim leirsted som vi gjennomfører tidlig på høsten. Skolen skal også være en aktiv bidragsyter til revy og andre elevinitierte tiltak.

Læringsmiljø

Edvard Munch videregående skole har også som ambisjon å holde et høyt læringstrykk. Vi legger vekt på å rekruttere spesialiserte lærere, for vi tror elevene lærer best når læreren har tung fagkompetanse blandet med engasjement og god formidlingsevne. Vi legger også vekt på å skape gode opplæringsarenaer, ofte i samarbeid med næringslivet, frivillige organisasjoner eller universiteter og høgskoler. Listen over samarbeidspartnere er lang.

I 2018 organiserte vi all undervisning i firergrupper for å styrke elevsamarbeidet og synliggjøre elevene som læringsressurs for hverandre. Vi fortsetter arbeidet med å styrke lærernes metodiske kompetanse for å utnytte firergruppene som en ressurs. Stadig flere fag har også karakterfri undervisning i 1. termin. Dette er et tiltak for å minske elevenes stress og styrke læringsdialogen mellom lærer og elev. Kommende skoleår vil vi også endre heldagsprøveregimet og avvikle vurderingsplanen i sin nåværende form.

Elevsenter

Fra sommeren 2019 etablerer vi et nytt elevsenter og ansetter daglig leder. Elevsenteret skal dekke flere funksjoner, men skal først og fremst være en ramme for faglige tilbud utenom klasserom og verksteder. Elevsenteret vil ha tilbud som støtter elever som sliter med fagene. Det vil være en arena for foredragsserier, kurs, rådgivning, veiledning og coaching, og selvfølgelig en naturlig ramme rundt skolens midttimeaktiviteter. Skolens bibliotek vil også være en del av elevsenteret.

Mindre fravær og færre iv'er

Strategisk plan inneholder tiltak for senke fraværet og øke gjennomføringsgraden. Vi etablerer blant annet et eget fraværsteam, som har til oppgave å overvåke fraværet og formidle månedsstatistikk til kontaktlærere, rådgivere og avdelingsledere. Vi styrker også kontaktlærerressursen gjennom flere tiltak, blant annet innfører vi obligatorisk basistime i Vg1.

Grønn skole

Edvard  Munch videregående skole blir "grønn". Innen utgangen av 2019 vil skolen være sertifisert som miljøfyrtårn.

 

Peter D. Hypher

STRATEGISK PLAN 2019